A doktori iskola minőségbiztosítási rendszere

     I.      A doktori iskola minőségbiztosítási rendszere, tervezett intézkedések a minőségjavítás érdekében

 

A BDI doktorképzésének minőségét elsősorban doktoranduszainak tudományos teljesítménye tükrözi. Ezért a BDI publikációs követelményrendszerét a mértékadó nemzetközi biológiai doktorképzés kritériumai szerint állapítottuk meg. Ugyancsak a BDI működésének minőségbiztosítása érdekében a habilitációs eljárásnál a BDI által művelt egyes diszciplinaterületeken az MTA követelményrendszerének a szellemét követi.

 

Az akreditáció előtt álló struktúrában Iskolánk 43 tagjából 3 fő akadémikus, 7 az MTA doktora és 33 kandidátus vagy Ph.D. fokozattal rendelkezik.

 

A BDI-ban 2013- júniusáig Ph.D. fokozatot 68 hallgató, Habilitált címet 17 fő  szerzett. 

 

Doktorképzésünk és habilitációs eljárásaink folyamatosan, mindenki számára könnyen áttekinthetően, transzparens módon zajlanak.

 

Minőségbiztosítási rendszer

 

A Biológiatudományi Doktori Iskola az Egyetemi Doktori Szabályzat-ban fellelhető minőségbiztosítási rendszerben (http://www.szie.hu/file/minrendszterv1.doc) foglaltakon felül a doktori iskolába való belépéshez is minimum-követelményként támasztja az angol nyelv megfelelő ismeretét bizonyító irat birtoklását (állami középfokú „C”-típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát).

 

Tudományos tevékenység mérésére szolgáló pontrendszer a BDI-ban

A PhD fokozathoz és a Habilitált cím elnyeréséhez szükséges teljesítményt az alábbi ponttáblázatoknak megfelelően számoljuk:

 

 

Név:  doktorandusz

  pont érték

db.

Az értekezés

témakörében + egyéb
pont
1. Publikációk és visszhangjuk      
       
Tudományos folyóiratcikk:      
IF, SCI folyóiratbeli cikk 20    

SCI által nyilvántartott és/vagy SCI által jegyzett fórumok/orgánumok által referált folyóiratbeli cikk

10    
Lektorált, de az SCI által nem nyilvántartott és nem is referált folyóiratbeli cikk. (Idegen nyelvű és magyar nyelvű egyaránt itt sorolandó fel) 5    
       
Konferencia kiadvány (proceeding):      
Nemzetközi 5    
Magyar 2    
       
Előadás, poszter bemutatás:      
Nemzetközi 2    
Magyar 1    
       
Tudományos könyv, könyvfejezet, könyvszerkesztés:      
Nemzetközi kiadó által kiadott idegen nyelvű könyv írása 20    
Magyar nyelvű könyv írása 10    
Nemzetközi kiadó által kiadott idegen nyelvű könyvfejezet írása 5    
Magyar nyelvű könyvfejezet írása 2    
Nemzetközi kiadó által kiadott idegen nyelvű könyv szerkesztése 2    
Magyar nyelvű könyv szerkesztése 1    
       
Elfogadott szabadalom:      
Magyarországon 3    
Külföldön 5    
       
Hivatkozás:      
hazai     1    
külföldi 2    
       
2. Szakmaspecifikus alkotások      
Új módszertani eljárás (pl. know-how) 4    
       
3. Külső kutatási források      
Külföldi elnyert kutatási és/vagy K+F pályázat témavezetője 5    
Hazai elnyert kutatási és/vagy K+F pályázat témavezetője 1    
Külföldi kutatási megbízás témavezetője 2    
Hazai kutatási megbízás témavezetője 1    
Nemzetközi szakértői megbízás 2    
       
       
4. Tudományos utánpótlás nevelés      
Diplomamunka témavezető 1    
TDK konzulens 1    
       
5. Egyéb tudományos aktivitás      
Hazai tud. folyóirat szerk. biz. tagja 5    
Külföldi tud. folyóirat szerk. biz. tagja 10    
Hazai tud. társaság tisztségviselője 2    
Nemzetközi tud. társaság tisztségviselője 5    
Összesen:      

 

Megjegyzés:

 

 

A Ph.D. fokozatszerzéshez szükséges minimális pontszám: 40.

 

Megkötés:

A 2009-előtt felvett hallgatók számára:

Három tudományos folyóiratcikk (lásd fenti 1. pont), ezen belül az SCI által nyilvántartott és/vagy SCI által jegyzett fórumok/orgánumok által referált nemzetközi folyóiratban, minimálisan 2 db. cikk, amelyből 1 első szerzős tudományos közlemény kell legyen. Ezen előző folyóirat-publikációknak a konkrét doktori kutatási témához kell kapcsolódniuk. 

 

A 2009-után felvett hallgatók számára:

Három tudományos folyóiratcikk (lásd fenti 1. pont), ezen belül: minimálisan 2 db. impakt faktoros cikk, amelyből 1 első szerzős tudományos közlemény kell legyen.

A folyóirat-publikációknak a konkrét doktori kutatási témához kell kapcsolódniuk. 

Az EDHT impakt faktoros cikknek nem fogadja el Cereal Research Communication–ben megjelent közleményeket.

 

A BDI feladatai a habilitációs eljárások során:

 

A habilitációs eljárás jogszabályi és egyetemi szabályzatokban meghatározott követelményein felül a BDI az alábbi specifikus szakmai követelményeket határozza meg:

 

A Biológiai Doktori Iskolánál a habilitált cím elnyerésére azon egyetemi és egyetemen kivüli oktatók és kutatók pályázhatnak, akik a PhD fokozat megszerzése óta oktatási és tudományos tevékenységükkel ezt az alábbiakkal bizonyítottan kiérdemlik.

 

Habilitációs kérelem akkor adható be, ha a kérelmező tudományterületének elismert szakembere, melyeket az alábbiakkal bizonyított:

 

Idegennyelv ismeret:

Elismerhető idegennyelv: angol. A habilitációs szakmai előadás és vita nyelve az angol, de szigorú szakmai indok esetében elfogadható az orosz, francia, spanyol és német nyelv is a Doktori Bizottság hozájárulásával.

 

Publikációs követelmény:

A habilitációhoz szükséges minimális: 180 pontból legalább 60 %-ot (108 pontot) a táblázat 1. pontja alatt felsoroltakkal - publikációkkal és azok visszhangjával - kell megszerezni.

 

Oktató munka:

A kérelmező rendelkezzen dokumentálható egyetemi/főiskolai oktatói-előadói tevékenységgel, előadásai és gyakorlatvezetői tevékenység az egyetemi alap- és szakirányú képzésben és/vagy a PhD képzésben, önálló tantárgy vitelével, szakdolgozatok vagy doktorandusz hallgatók témavezetésével.

 

A habilitációra az adott személyt a doktori iskola csak előterjeszti a habilitációs bizottsághoz. A habilitáló személy a habilitációs előadást a doktorképzés keretein belül is megtarthatja.

 

A pontotszámítás alapja a BDI-ban:

1. Publikációk és visszhangjuk

Súlyfaktora

Darabszám

Pontszám

1.1. folyóiratcikkek

IF/SCI folyóiratcikkek

15

 

 

NEM IF-es folyóiratcikk, idegen nyelv

6

 

 

NEM IF-es folyóiratcikk, magyarul

3

 

 

1.2. Könyv,

       könyvrészlet

Idegen nyelvű könyv, jegyzet, könyvrészlet (megkezdett ívenként)

15/ív

(könyvenként max. 75)

 

 

Magyar nyelvű könyv, jegyzet, könyvrészlet (megkezdett ívenként)

9/ív

(könyvenként max. 45)

 

 

Könyvszerkesztés, idegen nyelven

15

 

 

Könyvszerkesztés, magyarul

8

 

 

1.3. Konferencia

       kiadványok

Magyar nyelvű (teljes)

5

 

 

Magyar nyelvű (összefoglaló)

1

 

 

Nemzetközi konferencia (teljes)

7

 

 

Nemzetközi konferencia (összefoglaló)

3

 

 

1.4. Hivatkozások 

(önhivatkozás nélkül)

1

 

 

1.5. Elektronikus

       publikációk

Könyvszerkesztés, hazai

4

 

 

Idegen nyelven megjelent, lektorált

8

   

 

2. Szakma specifikus alkotások

Súlyfaktora

Darabszám

Pontszám

2.1. Szabadalmak

Szabadalom (hazai)

3

 

 

Szabadalom (külföldi)

5

 

 

2.2 Dokumentált és megvalósított: - technológiai fejlesztés

                                                           - műszaki terv

12

 

 

2.3. Szoftverfejlesztés

12

 

 

2.4. Szakmai elismerés, szakmai díjak

Külföldi tudományos vagy szakmai díj

15

 

 

MTA, vagy állami szerv által adományozott díj

15

 

 

Hazai tudományos társaság, kamara vagy szakterületi szöv. által adományozott díj

9

 

 

Hazai alapítvány vagy szakmai egyesület által adományozott díj

7

 

 

OTDK I. díja vagy fődíja

5

 

 

OTDK II., III., MÉTE TDK I., II, III. díja vagy egyetemi TDK I. díja

3

 

 

Egyéb egyetemi hallgatóknak adományozható díj

2

   

 

3. K+F pályázat

Súlyfaktora

Darabszám

Pontszám

3.1. Elnyert hazai tudományos és K+F pályázatok, kutatási megbízások témavezetője

5

 

 

3.2. Elnyert hazai tudományos és K+F pályázatok, kutatási megbízások (nem témavezető) résztvevője

2

 

 

3.3. Elnyert külföldi vagy nemzetközi tudományok és K+F pályázatok, kutatási megbízások témavezetője

15

 

 

3.4. Elnyert külföldi vagy nemzetközi tudományok és K+F pályázatok, kutatási megbízások (nem témavezető) résztvevője

4

   

 

4. Tudományos utánpótlás-nevelés

Súlyfaktora

Darabszám

Pontszám

4.1. Doktori (Ph.D, DLA)

Iskola vezetője

8

 

 

Témacsoport vezetője

6

 

 

4.2. Ph.D vagy DLA témavezetés

Sikeresen védés

3

 

 

Folyamatban

1

 

 

4.3. Konzulensi munka (diplomamunka, szakdolgozat, TDK témavezetés)

Beadott dolgozatok

1

 

 

Ezek közül díjazott

1

   

 

5. Egyéb szakmai/tudományos tevékenység

Súlyfaktora

Darabszám

Pontszám

5.1. akadémiai Bizottság vagy országos szakmai bizottság

tisztségviselője

15

 

 

tagja

3

 

 

5.2. Hazai folyóirat szerkesztőbizottsági

tagság

8

 

 

5.3. Külföldi folyóirat szerkesztőbizottsági tagság

15

 

 

5.4. Kongresszus, konferencia szervezőbizottság

Tisztségviselője

7

 

 

tagja

3

 

 

5.5. Hazai tudományos társaság tisztségviselője

3

 

 

5.6. Külföldi tudományos társaság tisztségviselője

8

 

 

5.7. Doktori PhD értekezés bírálata

3

 

 

5.8. MTA doktori bírálata

7

 

 

5.9. Nemzetközi szakértői megbízás

3

 

 

 

Összesen: