Jelentkezés

Részlet az Egyetemi Doktori Szabályzatból:

1. §

 

(1)     Az egyetem – (a MAB) által elismert tudományágakban – szervezett képzést, és egyéni felkészülést követő fokozatszerzési eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő egyetlen tudományos fokozatot, a doktori fokozatot ítéli oda.

(2)     A doktori fokozat egy adott tudományág magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja.

(3)     A szervezett képzés és az egyéni felkészülés oktatási, illetve kutatási keretei az akkreditált doktori iskolákból épülnek fel. Az egyetemen akkreditált doktori iskolákat a jelen szabályzat 1. melléklete tartalmazza.

 

2. §

 

(1)     A képzési formák a következők:

         a) Szervezett képzés keretében:

                nappali tagozaton

                               - ösztöndíjas állami,

                               - ösztöndíjas nem állami (egyéb),

                               - költségtérítéses,

                levelező tagozaton

                               - költségtérítéses.

             b) Egyéni felkészülés.

(2)     A szervezett képzés nappali tagozatára azok jelentkezhetnek, akik:

-     legalább "jó" minősítésű, az egyetem által meghirdetett iskolák teljesítéséhez szükséges hazai vagy külföldi egyetemen mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget vagy szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkeznek. A "jó" minősítés követelménye alól három évnél régebben szerzett oklevél esetében, igazolt tudományos teljesítmény alapján mentesség adható.

-     a doktori iskola által elfogadott világnyelvekből (lehetőleg angol) legalább egy középfokú “C” típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával valamint,

-     a doktori iskola (továbbiakban: DI) előírásainak megfelelő tudományos tevékenységgel rendelkeznek, melynek részleteit a DI ügyrendje határozza meg.

(3)     Levelező tagozatra a (2) bekezdésben foglalt feltételek mellett azon oktatók, kutatók, kutatás-fejlesztésben dolgozók jelentkezhetnek, akiknek a munkaviszonyuk és munkahelyi feltételeik lehetővé teszik a képzés és a fokozatszerzés követelményeinek teljesítését. A jelentkezőt levelező tagozatra csak akkor lehet felvenni, ha a fenti feltételek a munkahelyén, vagy egyéb helyen biztosíthatók, amelyet a jelentkezőnek minden esetben nyilatkozattal kell igazolni.

(4)     Az egyéni felkészülésre a (2) bekezdésben foglalt feltételeken túl azok vehetők fel, akik legalább ötéves, jelentős saját tudományos eredményt és publikációs tevékenységet eredményező tudományos kutatási tevékenységgel rendelkeznek, illetve megfelelnek az illetékes DI ügyrendjében a fokozatszerzés előfeltételeként megszabott idegennyelv-ismereti és publikációs követelményeknek (11. melléklet).

(5)     A szervezett képzésben való részvétel legfontosabb feltételei:

jelentkezés, illetve pályázat benyújtása (minden évben május 31-ig),
akkreditált doktori iskola és a témavezetőjének befogadó nyilatkozata,
felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata,
az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (továbbiakban: EDHT) kedvező döntése a képzésre való alkalmasságról és a felvételről,
a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak megléte.

Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés folyamatos, a felvétel során a jelen § (5) bekezdése szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy az ott közölt határidőt nem kell figyelembe venni. A jelentkezőnek teljesítenie kell a fokozatszerzésre történő jelentkezés minimális követelményeit is, melyet a 11. melléklet tartalmaz.

……

1. Az iskolák és a képzési formák meghirdetése

 

12. §

 

A rektor az egyetemen akkreditált doktori iskolákhoz kapcsolódó képzési formákat, az ezekre történő felvétel lehetőségeit és feltételeit az OKM által tanévente kiadott "Doktori felvételi tájékoztató PhD és DLA képzés" című közös kiadványban hirdeti meg. A szaklapokban, az egyetem saját kiadványaiban, valamint az esetleges további formában történő közzétételről központilag történő meghirdetéséről az EDHT elnöke dönt.

 

2. A felvételi eljárás

 

A képzés és az egyéni felkészülés létszámkeretei

 

13. §

 

(1)     Az Országos Doktori Tanács határozza meg a doktori képzésre biztosított államilag támogatott hallgatói létszámkeret felsőoktatási intézmények közötti elosztásának elvét.

(2)     Az egyetem képzésében részt vevő költségtérítéses magyar és nem magyar állampolgárságú doktoranduszok, valamint az egyéni felkészülést folytatók létszámát, az iskolák kapacitásának, feltételeinek függvényében, a doktori iskola vezetőjének előterjesztésére az EDHT hagyja jóvá. Ugyanígy kell azok létszámát is meghatározni, akik más forrásból (5.§. (2) bekezdés) kapott ösztöndíj alapján vehetnek részt a teljes idejű képzésben.

(3)     A szervezett képzésre és az egyéni felkészülésre a EDSZ 2.§-ának (2) bekezdésében meghatározott pályázó az ott előírt feltételek mellett jelentkezhet. A képzésre utolsó éves egyetemi hallgató is jelentkezhet, felvételt azonban - egyéb feltételek mellett - csak diplomájának megszerzése után nyerhet.

 

A pályázat benyújtása

 

14. §

 

(1)   Az egyetemen a szervezett – ösztöndíjas és levelező – képzésben való részvételre vonatkozó pályázatot minden évben május 31-ig lehet benyújtani az illetékes DI-nak címezve az EDHT titkárságához, illetve az ÁODI titkárságához.

(2)   Az egyéni felkészülésre irányuló pályázat folyamatosan nyújtható be az illetékes DI-nak címezve az EDHT titkárságához, valamint az ÁODI titkárságához.

(3)   A képzésben részt venni szándékozónak, valamint az egyéni felkészülésre jelentkezőnek először a jelölt által érintett iskola vezetőjét kell megkeresnie.

(4)   A pályázónak igazolnia kell egyetemi tanulmányainak eredményeit, idegennyelv-ismeretét, a választani kívánt tudományos képzés, illetve kutatási téma részleteit, az általa elért kutatási eredményeket, tudományos diákköri, illetve publikációs tevékenységét. A doktori iskola vezetője, valamint az általa javasolt témavezető segítséget nyújt a pályázat összeállításában, a kutatási feladat és az előzetes témavázlat kidolgozásában, amelynek fontos része a kutatási program technikai és pénzügyi feltételrendszerének közös meghatározása.

(5)   A (3) és (4) bekezdésekben foglaltak szerinti előkészítés után a kitöltött jelentkezési lapot (3. melléklet) a szükséges mellékletekkel együtt nyújthatja be a pályázó az (1), illetve (2) bekezdés szerint.

(6)   A pályázathoz a következőket kell csatolni:

a) A szervezett képzésre jelentkezők esetében:

a szakmai önéletrajzot,
a leckekönyvet és az egyetemi oklevelet,
a nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(oka)t,
a szakmai publikációk jegyzékét, valamint a képzési- és kutatási témavázlatot,
a kutatási program pénzügyi forrásainak megjelölését, valamint a kutatóhely befogadó nyilatkozatát,
a felvételi eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvényt.

Abban az esetben, ha az ösztöndíjas képzésre jelentkező kutatási témáját egyetemen kívüli kutatóhelyen kívánja kidolgozni, illetőleg az ösztöndíját nem állami forrásból, hanem máshonnan (alapítvány, intézmény, gazdasági társaság stb.) folyósítanák, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást is csatolni kell a pályázathoz.

b) A levelező – költségtérítéses – képzésre történő jelentkezéshez mellékelni kell a pályázó, illetve munkahelye vezetőjének nyilatkozatát is a doktori képzés kutatási programjának költségforrásáról (7.§ (2) és (3) bekezdés).

c) Költségtérítéses képzésre való jelentkezéshez nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy a pályázó a felvétel esetén vállalja a szabályzatban meghatározott költségtérítést.

d) Az a külföldi doktorandusz, aki egyetemi tanulmányait nem magyar vagy angol – kivételes esetben francia, német, orosz vagy spanyol – nyelven végezte el, pályázatához az adott DI ügyrendjében előírt nyelvből nemzetközi érvényű idegennyelv-vizsga bizonyítványt s köteles mellékelni.

(7)   Az egyéni felkészülésre történő jelentkezésnél, a (6) bekezdés a) pontjában közölt mellékletek keretében a szakmai életrajzban, illetve a szakmai publikációs jegyzékben – a legfontosabb publikációk különlenyomatát mellékelve – részletesen dokumentálni kell a 2.§ (4) bekezdésében előírt legalább ötéves tudományos kutatómunka eredményeit. A kutatási tématerv helyett az értekezés részletes témavázlatát kell mellékelni. A pályázatban meg kell jelölni a befogadó iskola és a témavezető személyére vonatkozó kérelmet is. A pályázathoz nyilatkozatot kell csatolni arról is, hogy a költségeket ki vállalja. Amennyiben hazai pályázó esetén a jelölt intézménye (munkahelye), illetve külföldi pályázó esetén a küldő állam téríti a költségeket, az erre vonatkozó hivatalos kötelezettségvállalást szintén csatolni kell.

 

 

A felvételi meghallgatás

 

15. §

 

(1)   A beérkezett pályázatokat az EDHT titkársága, illetve az ÁODI titkársága alaki szempontból felülvizsgálja.

(2)   Az alaki szempontból hiányosan benyújtott pályázat esetén felszólítják a pályázót a hiány pótlására. Amennyiben a pótlás nem történik meg, vagy a pályázat kívül esik az egyetemen akkreditált valamelyik doktori iskola témakörén, a pályázatot a DIT egyetértésével a DI vezetője visszautasítja. Az elutasítást indokolni kell.

(3)   A pályázat (1) és (2) bekezdés szerinti formai és tartalmi felülvizsgálatát követően azokat a szervezett képzésre jelentkező pályázókat, akik az előzetes elbírálás alapján megfeleltek, a DI vezetőjével egyeztetve minden évben június hónap folyamán az EDHT titkársága, illetve az ÁODI titkársága felvételi meghallgatásra hívja be.

(4)   Az EDHT évenként négy alkalommal foglalkozik egyéni felkészülésre benyújtott pályázatok értékelésével. Az értékelést követően a pályázót tájékozódó jellegű felvételi beszélgetésre behívhatja a DIT, majd a doktori iskola vezetője javaslatot tesz az EDHT-nak a pályázó felvételére, illetve elutasítására.

 

16. §

 

(1)   A felvételi meghallgatásokat a DIT, vagy az általa kijelölt felvételi bizottság végzi. A felvételi meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetni.

(2)   A felvételi meghallgatásnak az a célja, hogy a bizottság képet kapjon a jelölt emberi és szakmai habitusáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos tevékenységéről, nyelvismeretéről. A bizottság külön-külön értékeli a jelentkezőket, majd javasolja, vagy nem javasolja felvételüket. A Felvételi Bizottság a javasolt jelentkezőket rangsorolja.

(3)   A felvételi meghallgatáson a DIT, vagy a bizottság a következő négy értékelési szempont szerint pontozza a pályázót:

 

1. emberi és szakmai habitus:     0 - 30 pont a felvételi bizottság értékelése alapján

2. tudományos teljesítmény:        0 - 30 (a pontozást a DI ügyrendje tartalmazza),

3. a diploma minősítése (a felvételi alapkövetelményt jelentő jó minősítésű diplomán túl): 5 - 10 pont (kitűnő 10, jeles 5, (a végzést követő három évben alapkövetelmény a jó minősítés),

4. nyelvtudás: (a felvételi alapkövetelményt jelentő középfokú “C” típusú nyelvvizsgán túl): 3 pont, ha a kötelező nyelvvizsga felsőfokú, 3-3 pont az “A” vagy “B” típusú nyelvvizsgáért, 6 pont a középfokú “C” típusú nyelvvizsgáért, 10 pont a felsőfokú “C” típusú nyelvvizsgáért. Nyelvismeret értékelésébe csak az iskola által elismert világnyelveket lehet figyelembe venni. A nyelvismeret alapján elérhető maximális pontszám 10.

 

 

Három évnél régebbi diploma esetén a diplomát nem kell pontozni. Ebben az esetben a jó minősítés nem feltétel, de a diplomát követő eredményes posztgraduális tanulmányokat és szakterületi kutatómunkát igazolni kell. Ez esetben a tudományos munka elismerésének minimális pontszámát a DI ügyrendje határozza meg.

Külföldi jelentkező pontozási rendszerét a minőségi követelmények fenntartása mellett a DIT másként is szabályozhatja.

A felvétel esetleges további feltételeit a DIT állapítja meg, amit előre meg kell hirdetni.
A felvételhez az 1. és 2. értékelési szempontnál legalább 40 pont elérése szükséges.
A megfelelő pontszám csak szükséges feltétel a felvételhez, de nem jelenti annak biztosítékát. A DIT – pl. túljelentkezés esetén – felajánlhatja az ösztöndíjas képzésre jelentkezőnek a költségtérítéses képzést.

(7)   Az egyéni felkészülésre jelentkező felvételi meghallgatása a doktori iskola feladata. Az eljárás során pontozni nem kell, de alapkövetelményként kell kezelni a (3) bekezdés szerinti szükséges feltételek meglétét. Egyéni felkészülésre jelentkezőnek tudományos téren teljesíteni kell a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges minimálkövetelményeket, amit az EDSZ 40 pontban határoz meg. Ennek részletezését jelen szabályzat 11. melléklete tartalmazza. A (2) bekezdés szerinti javaslatot szövegesen indokolni kell. Ebben elsősorban a következőre kell kitérni:

     a pályázó szakmai előélete és képességei alapján biztosítottnak látszik-e, hogy a pályázó a jogszabályban előírt határidőre befejezi az egyéni felkészülést és ezt követően, a fokozatszerzésre jogszabályban előírt határidőn belül, beadja doktori értekezését.

(8)   A felvételi eljárással kapcsolatos ügyviteli tevékenység ellátása a DIT, az EDHT titkárság, illetve az ÁODI titkárság feladata.

 

 

A felvételi döntés

17. §

 

(1)   A DIT a lefolytatott meghallgatások és a 16. § (3) és (5) bekezdése szerinti pontozás alapján iskolánként elkészíti az állami ösztöndíjas és levelező képzésre pályázók rangsorát és azt az iskola vezetője az EDHT elé terjeszti. Az EDHT a javaslatok alapján, a keretszámok, illetve a rendelkezésre álló kapacitás figyelembevételével július 31-ig dönt a képzésre történő felvételről.

(2)   A döntésről a pályázó legkésőbb augusztus 31-ig értesítést kap. A felvételről szóló értesítésben mind a magyar, mind pedig a nem magyar állampolgárságú pályázó esetében közölni kell azt is, hogy szervezett nappali képzésre ösztöndíjasként vagy költségtérítésesként került felvételre. Ugyancsak tájékoztatást kell adni arról is, hogy a kutatási költségeket milyen forrásból térítik, illetve neki, vagy az általa megnevezett költségviselőnek kell azt megtérítenie. Tájékoztatást kell adni a várható költségtérítés és eljárási díj fizetésének kötelezettségéről is.

(3)   A levelező képzésre felvett jelentkezőt szintén tájékoztatni kell a fizetendő költségtérítésről és az eljárási díjakról, valamint a kutatási költségeknek a 7.§-ban meghatározottak szerinti megtérítési módjáról.

(4)   A felvételt nem nyert jelentkező részére a következő értesítést kell küldeni:

A pályázó nem nyert felvételt, mert nem felel meg a képzés felvételi követelményeinek.
Amennyiben a pályázó a felvételi követelményeknek megfelelt, de a képzésre helyhiány miatt az adott tanévben nem nyert felvételt, a DI vezetője egyetértésével az EDHT elnöke, az Állatorvos-tudományi Karon – kiadmány hiteléül – az ÁODI vezetője a pályázónak olyan értelmű értesítést küldhet, hogy a jelölt ebben az évben helyhiány miatt az adott képzési formára nem nyert felvételt, de a következő tanévben azonos feltételekkel újra pályázhat, illetve ha vállalja, más képzési (költségtérítéses) formára felvételt nyerhet.

(5)   A felvételre vonatkozó elutasító döntés ellen – amennyiben ez jogszabályt, vagy egyetemi szabályzatot sért – a döntés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a rektornak címezve, a SZIE főtitkárához kell benyújtani. A rektor az ügyben – törvényességi felügyeleti jogkörében – 15 napon belül dönt.

 

18. §

 

A felvételi döntésről a pályázót az EDHT elnöke, az Állatorvos-tudományi Karon – kiadmány hiteléül – az ÁODI vezetője értesíti.

(1)   A felvételi értesítésben közölni kell a szervezett képzésben résztvevőkkel, hogy mikor kötelesek beiratkozni, milyen okmányokat hozzanak magukkal.

(2)   A felvettnek a beiratkozáskor:

nyilatkozatot kell aláírnia arról, hogy a doktorképzés dokumentumait áttanulmányozta, és ennek alapján ismeri kötelezettségeit és jogait. (A doktorképzésre vonatkozó dokumentumok a SZIE honlapján doktori képzés és habilitáció címszónál megtalálhatók.)

(3)   Azokban az esetekben, amikor a képzés költségeit, pl. az ösztöndíjat, illetve a kutatás költségeit a doktorandusz részére egyetemen kívüli jogi személy téríti, erről - a doktori iskola vezetőjének javaslata alapján - az EDHT elnöke az érintett jogi személlyel megállapodást köt.

 

I.                   A BDI szerepe a felvételi eljárásban (az EDSZ alapján):

 

A BDI tagjai évenként a felvételi jelentkezési határidő előtt legalább 3 hónappal megadják a meghirdethető kutatási témákat, amelyeket a BDIT megtárgyal és elfogad.

A teljes idejű (nappali) állami ösztöndíjas doktoranduszok BDI-ra eső évenkénti létszámát az Oktatási Minisztérium által a SZIE részére biztosított keretből a EDT határozza meg. Ez a szám meglehetősen korlátozott. Az önköltséges nappali és levelező, valamint az egyénileg felkészülő doktoranduszok létszámát a BDI programjainak kapacitása és feltételei szabják meg. Az évenként felvehető hallgatói létszámot a BDIT döntés előkészítő módon megtárgyalja és felterjeszti a MDB felé.

 

A doktori képzésre jelentkezőkkel szembeni általános, a SZIE EDSZ-ban, illetve a MDB Ügyrendi Szabályzatában foglaltak értelmében az alábbi követelmények az irányadók: legalább jó rendű (4-es) átlageredményű, szakirányú egyetemi diploma, angol nyelvből legalább C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. Az egyenértékűséget a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állapítja meg.

                         Postai cím:

                         1146, Budapest Ajtósi Dürer sor 19-21.

                         Professzorok Háza, IV. em. 401.

                         Telefon: 343-4800/ 393 v. 394

                         Fax: 343-6283

 

 Előnyt jelenthet a TDK tevékenység, illetve bármilyen dokumentált előzetes tudományos tevékenység (közlemény, előadás).

 

A doktori képzésre jelentkezőknek előzetesen kutatási témát és témavezetőt kell választaniuk, és kutatási munkatervet kell készíteniük. Az egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a diploma minősítése nem fontos, ugyanakkor a C típusú középfokú angol nyelvvizsga mellé egy másik nyelvből állami C típusú alapfokú nyelvvizsga szükséges, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást kell igazolni. Ugyancsak követelmény a pályázatban feltüntetett és választott témában elismert tudományos tevékenység (az elvárható mértékű kutató munkát igazoló publikációk és egyéb dokumentumok). Az egyéni felkészülők esetében munkaterv helyett témavázlatot kell beadniuk.

 

A pályázati előírásokról, a felvételi eljárásról és döntésről az EDSZ és az MDB Ügyrendi Szabályzata nyújt további tájékoztatást.

 

A BDI-ban folyó doktori képzés célja, hogy az egyetemekről kikerült és tudomány iránt egyértelműen elhivatott, fiatal diplomás szakemberek közül a legjobbak számára lehetőséget biztosítson szakmai ambícióik megvalósításához, és szakmai segítséget adjon tudományos életpályájuk elindításához. A doktori képzésbe tehát csak azokat a jelölteket szabad bevonni, akikről feltételezhető, hogy kiváló tudományos kutatók, egyetemi oktatók, alkotó értelmiségiek, vagy a szakmai közélet legfelsőbb szintű vezetői lesznek.

 

Fentiek miatt a doktori iskola csak azon jelöltek felvételét támogatja, akik a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott feltételek teljesítésén túl: önálló szakmai gondolatokkal és cselekvési képességgel rendelkeznek (a kutatásukban szakmai segítségre, konzultációkra, de nem közvetlen irányításra szorulnak); korábbi tevékenységükkel (TDK, demonstrátori tevékenység, publikációk vagy más szakmai alkotás, esetleg másoddiploma, stb.) már bizonyították a doktori képzésre való alkalmasságukat.

 

A doktori képzésre való jelentkezés előtt a jelöltek a doktori iskola vezetőjével vagy valamelyik akkreditált témavezetővel konzultálva elkészítik a doktori képzésük részletes oktatási és kutatási programját és azt a jelentkezéssel egyidőben a doktori iskola vezetőjének benyújtják. A jelentkezés és felvétel alapkövetelménye a választott témavezető támogató javaslata, amelyben felelősséggel nyilatkozik a jelölt alkalmasságáról is.

 

A felvételre jelentkezők meghallgatására és értékelésére a BDI ad hoc bizottságot hoz létre, amely a BDI szakmailag legilletékesebb belső és külső tagjaiból áll. A felvételi vizsga követelményeit a SZIE EDSZ tartalmazza, a felvételre javasoltak névsorát a BDI vezetője továbbítja a MDB-hoz. A felvételi döntésekről az érintetteket a vonatkozó szabályzat szerint értesíti.